Pravidla a podmínky prodejní akce: „Cash Back s Mio“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Cash Back s Mio (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna bez předchozího upozornění.

1. Obecná ustanovení:

1.1.Pořadatelem prodejní akce je společnost Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“).

1.2.Vykonavatelem prodejni akce jménem pořadatele je společnost PEM Communication s. r. o. se sídlem v Praze Lužná 716/2.

2. Termín a místo konání prodejní akce:

2.1.Prodejní akce probíhá v termínu od 1. listopadu 2016 00:00 hod. do 31. prosince 2016 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

3.1.Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba starší 18.let, která splní podmínky prodejní akce (dále jen „účastník prodejní akce“). Akce není určena pro právnické osoby a zástupce distributorů značky Mio.

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

4.1.Do prodejní akce jsou zařazené níže uvedené modely s jasně definovanou vratnou částkou. Tyto produkty jsou prodávané vybranými oficiálními distributory a prodejci v ČR.

  • Mio Spirit 7500 FEU – 500Kč
  • Mio Spirit 7670 FEU – 500Kč
  • Mio Spirit 8500 FEU – 500Kč
  • Mio Cyclo 505 HC – 900Kč
  • Mio MiVue C330 – 400Kč
  • Mio Mivue 618 – 400Kč
  • Mio MiVue 658 WiFi Touch – 900Kč

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1.Zakoupení některého z uvedených Mio produktů v době trvaní prodejní akce u některého ze zařazených prodejcu v ČR.

5.2.Účastník může žádat o navrácení výše uvedené částky nejdříve 14 dnů od nákupu.

5.3.Účastník akce zašle účtenku (doporučujeme její kopii), vystřižený čárový kód (z originálního balení produktu) a vyplněný registrační formulář z miocashback.cz na adresu:
PEM Communication s. r. o.
Lužná 716/2
160 00 Praha 6 – Vokovice Česká Republika
Na obálku, prosím uveďte: “CashBack”

5.4.Příslušná vratná částka, dle výše uvedeného seznamu bude zaslaná na číslo účtu vyplněné v registračním formuláři, který bude součástí zásilky, kterou účastník odešle na adresu společnosti PEM Communication a to do 30 dnů od obdržení.

5.5.Žádosti o vrácení příslušné částky musí být zaslány na adresu PEM Communication nejpozději do 31.1.2017. Žádosti, které budou zaslány po uplynutí lhůty (datum razítka nejpozději do 31/1/2017) již nebudou realizovány.

5.6.Jeden nákup opravňuje pouze k uplatnění jedné slevy.

5.7.Jeden účastník – fyzická osoba může zakoupit maximalně 5 produktů.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

6.1.Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen „údaje) do databáze pořadatele, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

7. Závěrečná ustanovení:

7.1.Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miocashback.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.